3. Warsztaty Jak skutecznie wdrażać nowe produkty?

Interdyscyplinarna współpraca w projekcie wzorniczym

3. Warsztaty Jak skutecznie wdrażać nowe produkty?
 • Warszawa siedziba Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
 • 17-18.02.2015 I dzień godz: 9.00 – 17.30
  II dzień godz: 9.00 - 16.15
 • Warsztaty Kontakt: Telefon: +48228600400
  E-mail: warsztaty@projekt-wbz.com.pl
 • Bezpłatne Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu

Celem podstawowym warsztatów jest zdobycie umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach wdrożeniowych, a także zapoznanie Uczestników z wiedzą:

 1. Z zakresu zarządzania rozwojem nowego produktu i prowadzenia procesu projektowania wzorniczego,
 2. O programach wspomagających finansowo wdrożenie procesu wzorniczego
 3. Z zakresu ochrony patentowej, wzoru przemysłowego, czy użytkowego, innych aspektach prawnych istotnych dla uczestnictwa w zespole wdrożeniowym pracodawcy.

 Kierowane są one do projektantów, oraz kadry technicznej i ekonomicznej (m.in. technolodzy, konstruktorzy, ekonomiści) przedsiębiorców, bezpośrednio realizującej nowe wdrożenie. Także studentów oraz absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych pracą w zespołach wdrożeniowych producentów.

Zobacz fotorelację z warsztatów >>

Zobacz film z warsztatów >>

Podstawą merytoryczną warsztatów jest Proces Wdrażania Nowego Produktu, zgodny ze sprawdzoną metodyką realizowaną przez skuteczne rynkowo zespoły wdrożeniowe. Metodyka ta przygotowuje członków przyszłego zespołu do właściwej realizacji poszczególnych etapów procesu:

 • udziału w tworzeniu prawidłowych założeń do przedsięwzięcia (tzw. brief)
 • umiejętności eliminacji zbytecznych zagrożeń
 • budowy właściwej specyfikacji projektu wzorniczego
 • poznania metod stymulowania procesu kreacyjnego
 • tworzenia jednoznacznej, czytelnej dokumentacji projektu
 • umiejętności prezentacji wyników swojej pracy

Uczestnicy zapoznając się z kolejnymi etapami procesu podczas ćwiczeń będą przygotowywani do współpracy w zespole realizującym wdrożenie w macierzystej firmie. Szczególna uwaga będzie zwracana na rolę poszczególnych członków zespołu, umiejętność i rozumienie wagi przekazywania informacji, konieczność uwzględniania wiedzy z różnych dziedzin.

 

Dzień 1

 • metodyka Procesu Wdrażania Nowego Produktu
 • przykłady skutecznie wdrożonych produktów przez zespół projektowy prowadzący warsztaty
 • warsztat 1 – zapoznanie z zadaniem, podział na zespoły. Określenie celu, brief (informacje i oczekiwania przedsiębiorcy), wymiana doświadczeń między zespołami, poznanie współuczestników realizowanego zadania, zrozumienie swojej i ich roli w zespole, przygotowanie swojej części danych w kontekście całości
 • warsztat 2 - tworzenie projektowej specyfikacji produktu (szczegółowych założeń projektowych), lista kontrolna, analiza SWOT, eliminacja zbędnych ograniczeń, uzupełnianie i wymiana informacji
 • warsztat 3 (cz. 1) - koncepcja nowego produktu (burza mózgów, zasady niezbędne do jej skuteczności)
 • wiedza o programach wspomagających przedsięwzięcia innowacyjne.

Dzień 2

 • warsztat 3 (cz. 2) – koncepcja nowego produktu (umiejętność współpracy w zespole, uwzględnianie koniecznych ograniczeń podczas pracy kreacyjnej)
 • warsztat 4 - opracowanie projektu, elementy powiązane, tworzenie dokumentacji, prezentacja opracowań przez zespoły (wymiana informacji i współpraca przy realizacji swojej części zadania, wspólne przygotowanie prezentacji zrealizowanego zadania)
 • zasady i techniki współpracy w zespole
 • aspekty prawne współpracy projektant – przedsiębiorca (prawo autorskie, umowy, zależności)
 • Mikołaj Wierszyłłowski

  Mikołaj Wierszyłłowski

  Wierszyłłowski i projektanci, Projektant

  Ukończył ASP w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. W 2001 roku wspólnie z Robertem Nowakowskim założył studio projektowe. Dziś razem z Amitem Morem, Dorotą Jaśkiewicz, Krzysztofem Posmykiem, Anną Kolesińską, Agnieszką Śmigaj, Kingą Kanjp,Mateuszem Balcerkiewiczem, Pawłem Pankiem, Piotrem Banachem i Magdą Konofalską projektuje wnętrza i produkty w pracowni Wierszyłłowski i Projektanci.

 • Dorota Jaśkiewicz

  Dorota Jaśkiewicz

  Wierszyłłowski i projektanci, Projektant

  Architekt. Ukończyła Politechnikę Poznańską oraz Urbanistykę w Holandii. W pracowni zajmuje się głównie projektowaniem wnętrz, a od czasu do czasu projektowaniem produktu. Jest liderem zespołu projektowego, w którym jest odpowiedzialna za organizację procesu projektowego. W wolnych chwilach podróżuje.

 • dr Aleksandra Nowak-Gruca

  dr Aleksandra Nowak-Gruca

  Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zarządzania wiedzą. Prowadzi wykłady dla aplikantów, prelekcje oraz szkolenia dla instytucji i biznesu. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.

 • Marzena Chmielewska

  Marzena Chmielewska

  Konfederacja Lewiatan

  Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan, specjalista od pozyskiwania funduszy unijnych.

 • Maciej Głogowski

  Maciej Głogowski

  Flowair

  Business developer manager oraz współwłaściciel firmy Flowair, obecnej na rynku HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) od 2003 roku. Odpowiada za strategię rozwoju firmy oraz planowanie i wdrażanie nowych produktów na rynek. W 2005 roku Flowair wprowadził do sprzedaży pierwszą na rynku nagrzewnicę w obudowie z tworzywa sztucznego, a w 2013 roku innowacyjną jednostkę odzysku ciepła – OXeN. Produkty firmy dostępne są obecnie na rynkach trzydziestu państw.

 1. Warsztaty odbywają się w ramach Projektu „Wzornictwo–Biznes-Zysk” (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14) realizowanego w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 przez Organizatora w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie. 1. Udział w Warsztatach Wzornictwo–Biznes–Zysk jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz certyfikat uczestnictwa. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów Uczestników.

 

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach Wzornictwo–Biznes–Zysk jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.projekt-wbz.com.pl.

 

 1. Liczba miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.

 

 1. Wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej oznacza równocześnie rezerwację miejsca.

 

 1. Szczegółowy przebieg zapisów na Warsztaty WBZ:

a)    w sierpniu 2014 roku na stronie internetowej www.projekt-wbz.com.pl zostanie podana informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji na Warsztaty, tj. o terminie udostępnienia elektronicznego formularza rezerwacji miejsca,

b)    o przyjęciu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego, na podany adres e-mail wysłana zostanie informacja o dalszym postępowaniu w rejestracji wraz plikiem PDF formularza rejestracyjnego, który należy wydrukować i podpisać, a następnie skan odesłać w ciągu 3 dni roboczych na adres e-mail: warsztaty@projekt-wbz.com.pl lub faksem na numer: + 48 22 831 64 78,

c)    w przypadku nieodesłania podpisanego formularza rejestracyjnego w podanym terminie Organizator nie gwarantuje możliwości udziału w Warsztatach. Miejsca osób, które nie odesłały formularza rejestracyjnego, zajmują kolejne osoby z listy rezerwowej,

d)    po otrzymaniu przez Organizatora podpisanego formularza zgłoszeniowego, z Uczestnikiem kontaktuje się Konsultant ds. Obsługi Klienta warsztatów WBZ, który potwierdza obecność na liście Uczestników oraz przekazuje wstępne informacje organizacyjne,

e)     Uczestnik może wycofać swój udział drogą pisemną, e-mailem na adres: warsztaty@projekt-wbz.com.pl najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem Warsztatów. Rezygnacja z udziału w terminie krótszym, niż 10 dni roboczych wiąże się z koniecznością wyznaczenia zastępstwa, tj. wskazania drogą pisemną danych osoby, która weźmie udział w Warsztatach w miejsce rezygnującego Uczestnika.

 

 1. Prawa i obowiązki Organizatora

a)    Organizator zapewnia:

   • odpowiednie pomieszczenie z zapleczem technicznym do przeprowadzenia Warsztatów,
   • materiały dydaktyczne,
   • kadrę trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
   • wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w Warsztatach każdemu Uczestnikowi, który ukończy Warsztaty,
   • lunch i poczęstunek kawowy dla Uczestników każdego dnia Warsztatów.

b)    Organizator Warsztatów nie zapewnia miejsc noclegowych Uczestnikom Warsztatów oraz nie ponosi kosztów dojazdu na miejsce organizacji Warsztatów,

c)    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów oraz do zmian w programie,

d)    w przypadku odwołania Warsztatów, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o przyczynach jego odwołania,

e)    Organizator zobowiązany jest do informowania o przełożeniu zajęć z przyczyn losowych lub organizacyjnych, wyznaczenia dodatkowego terminu odrobienia Warsztatów w przypadku choroby Trenerów lub innych zdarzeń losowych,

f)     Organizator szkolenia wystawia imienne certyfikaty udziału w Warsztatach.

 

 1. Zobowiązania Uczestników

a)    Uczestnik zobowiązuje się do:

  • obecności na zajęciach i codziennego podpisywania listy obecności,
  • wypełnienia ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Organizatora Warsztatów.

 b)   w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach na mniej niż 10 dni roboczych przed ich rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia zastępstwa, tj. do wskazania danych osoby, która weźmie udział w Warsztatach w miejsce rezygnującego Uczestnika. Rezygnacja i ustanowienie zastępstwa  odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia,

 c)   udział w Warsztatach oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych  w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, np. w serwisach internetowych, w publikacjach, prospektach, katalogach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk oraz inne działania IWP związane ze wzornictwem, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 1. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: warsztaty@projekt-wbz.com.pl lub telefonicznie: +48 22 860 04 00.                                      

Telefon: +48228600400
E-mail: warsztaty@projekt-wbz.com.pl