Regulamin portalu

I. Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Portalu:
  www.projekt-wbz.com.pl oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk (WBZ).

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

  1) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104)
  3) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904)
  4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

II. Ogólne warunki korzystania z portalu

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z Portalu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych i pobieranie danych na nich udostępnionych. Dostęp do Portalu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych. 
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia w Portalu treści niezgodnych z prawem, wpisy Użytkowników mogą być moderowane przez Administratora Portalu, a w przypadku ewentualnych nadużyć prawnych Administrator może zablokować konto Użytkownika, wobec którego zachodzi takie podejrzenie.
 5. Administrator portalu jako administrator danych osobowych użytkowników oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 6. Administrator świadczy usługi na terytorium całego kraju oraz poza jego granicami.

III. Umowa o świadczenie usług
Rejestracja

 1. W celu pełnego korzystania z Portalu, w tym założenia wizytówki w Wizytowniku, konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Portalu. Formularz ma pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:
  1)     podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym
  2)     zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu
 5. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do założenia Konta.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres mailowy, Portal przesyła mail z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie/wpisanie w oknie przeglądarki warunkuje zakończenie Rejestracji i aktywację Konta.
 7. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług Portalu.
 8. Z każdej usługi Portalu Użytkownik może korzystać za pośrednictwem swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.
 9. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.
 10. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się działań mogących  utrudniać lub destabilizować działanie Portalu nastąpi niezwłoczne wyłączenie jego Konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Portalu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 12. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz do korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
  2)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.
  3)    przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności, praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych i wzorów użytkowych innych Użytkowników.

Zamieszczanie utworów i materiałów prezentacyjnych w Wizytowniku

 1. Użytkownik w ramach posiadanego Konta może założyć wizytówkę w bazie  Wizytownik, opublikować w niej materiały w postaci plików graficznych.
 2. W celu stworzenia wizytówki, Użytkownik wysyła formularz rejestracyjny do Administratora Portalu.
 3. Przesłany przez użytkownika formularz podlega akceptacji Administratora Portalu.
 4. Po akceptacji przez Administratora Portalu wizytówka zostaje opublikowana w Wizytowniku.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy zamieszczenia wizytówki bez konieczności podawania przyczyny.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych materiałów. Użytkownik oświadcza, że wszelkie przekazane Administratorowi do opublikowania pliki graficzne, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie naruszają praw osób trzecich oraz dobrych obyczajów.
 7. W przypadku stwierdzenia, że materiał przekazany do opublikowania przez Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator uprawniony jest do odmowy jego publikacji na stronach Portalu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie.
 8. Dostęp do plików graficznych Użytkownika posiada każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownika Portalu.
 9. Użytkownik w każdym momencie może dokonać modyfikacji opisu i kategorii opublikowanego materiału oraz go wyłączać za pomocą Administratora.

Prawa własności intelektualnej

1. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich plików graficznych zamieszczonych w Wizytowniku, a w szczególności prawo do ich rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu.
2. Jeżeli do stworzenia Utworu użyto elementów autorstwa innych osób, Użytkownik musi o tym poinformować w opisie pracy oraz zamieścić informację o wyrażonej zgodzie na użycie tychże elementów lub podać źródło ich pochodzenia pod rygorem usunięcia pracy oraz blokady konta Użytkownika.
3. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych, nazw oraz innych oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych opublikowanych za pośrednictwem Portalu.
4. W celu możliwości publikowania na stronach Portalu materiału w postaci plików graficznych, nazw produktów lub usług Użytkownika, znaków towarowych, oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych, Użytkownik udziela Administratorowi zgody uprawniającej do korzystania z opublikowanych na stronach Portalu materiałów Użytkownika.

IV. Reklamacje

 1. Administrator rozpatruje reklamacje przesłane na adres Administratora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Użytkownik powinien w piśmie określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Administratora.
 2. W razie uwzględnienia reklamacji Administrator dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

V. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie i wykorzystanie przez Użytkownika praw własności intelektualnej należących do osoby trzeciej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1)    problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  2)    skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie, w posiadanie hasła i loginu należącego do Użytkownika;
  3)    przerwy w świadczeniu Usług, zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora.


VI. Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku

Udział w Warsztatach i Seminariach oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych  w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych, w publikacjach, prospektach, katalogach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk oraz inne działania Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. związane ze wzornictwem, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu wykorzystania ich wizerunku  nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.


VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku sporów wynikających z działalności Portalu, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
  www.projekt-wbz.com.pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Portalu.