Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020

Małgorzata Polak, IWP

Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 zostaną ogłoszone już w kwietniu

Pierwsze konkursy w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw zostaną ogłoszone w kwietniu na stronie został harmonogram na 2015 r. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z harmonogramem na rok 2015 zaplanowano konkursy w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) POIR. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

 Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu PO IR Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. - MŚP będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania. Budżet konkursu wyniesie 1,6 mld zł. Jego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W kwietniu ogłoszone zostaną jeszcze dwa konkursy, a kolejne sukcesywnie w następnych miesiącach, zgodnie z przyjętym harmonogramem – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

 W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań Programu: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, 1.2 Sektorowe programy B+R, 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Budżet PO IR wynosi 10,2 mld euro, w tym 8,61 mld euro z funduszy polityki spójności.

Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do przemysłu”. Z jego funduszy wsparcie otrzymają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalność poza granicami Polski oraz korzystający z usług instytucji otoczenia biznesu. Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów.

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu Inteligentny Rozwój. Harmonogram dostępny na stronie www.poir.gov.pl w zakładce skorzystaj.

 

źródło www.mir.gov.pl