Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - program na działania związane z wzornictwem przemysłowym

Małgorzata Polak, IWP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - program na działania związane z wzornictwem przemysłowym

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to drugi co do wielkości środków program, na którego realizację przeznaczono niemal 36 mld zł z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) – drugi co do wielkości środków program, na którego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), a więc niemal 36 mld zł. PO IR został już zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jest to program, z którego mogą być finansowane działania związane z wzornictwem przemysłowym.

Głównym celem programu jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R poprzez:

  • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej;
  • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych;
  • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

- Zgodnie z hasłem przewodnim PO IR, którym jest wsparcie projektów od pomysłu do rynku, dofinansowany zostanie cały proces powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczych (w tym przygotowanie prototypu) aż po wprowadzenie go na rynek – mówi minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak.

Minister dodaje, że preferowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje.

- Chcemy podejść do finansowania prac badawczo-rozwojowych nieco inaczej niż dotychczas, a mianowicie z silnym ukierunkowaniem na ich zastosowanie w praktyce gospodarczej. To także krok do tego, aby przedsiębiorcy chętniej angażowali środki finansowe w prowadzenie badań, a naukowcy realizowali badania, które można skomercjalizować. W efekcie takie zmienione podejście przyczyni się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki  - mówi wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel.

 

Funkcje instytucji pośredniczących w systemie wdrażania PO IR będą pełnić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Ministerstwo Gospodarki (MG). Każda z tych instytucji będzie odpowiedzialna za dwie części programu (priorytety) – MG za Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, natomiast NCBiR za Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Opracowano już wytyczne do szczegółowych opisów osi priorytetowych (SZOOP), po zaakceptowaniu programu PO IR przez Komisję Europejską zostanie opracowany szczegółowy opis osi priorytetowych.

Warto śledzić strony www.mir.gov.pl oraz portal funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl gdzie publikowane są na bieżąco aktualne informacje i dokumenty programowe.

Źródło mir.gov.pl