Od marca rusza konkurs na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Od marca rusza konkurs na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Już w marcu ruszy nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Planowane zamknięcie konkursu to kwiecień 2015 r.

Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną z siedzibą (a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejscem zamieszkania) na terenie Polski.

Pieniądze uzyskane w ramach Programu przeznaczone mogą być na sfinansowanie opracowania nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować opracowanie zawierające:

a) ocenę potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) plan rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozę rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategię wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

Może także zawierać wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 tys. zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ,tj.:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polska Akademia Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej posiadające osobowość prawną, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 226), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista jednostek naukowych z przyznaną kategorią naukową