Badania na rynek – konkurs dla MŚP

Małgorzata Polak, IWP

Badania na rynek – konkurs dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacyjne w Przedsiębiorstwach"Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój"

Terminy naboru: 31.08.2015 r. – 30.09.2015 r.

Kto i na co może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyborów lub usług). Dofinansowane w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania w konkursie to 20 000 000 zł, w tym na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze 500 000 zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 mln zł.

Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:

1)   35 proc. kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;

2)   45 proc. kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1)     zlokalizowanych w woj. mazowieckim wynosi 49 730 000 zł

2)     zlokalizowanych w innych województwach wynosi 450 270 000 zł.

Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie i pełna dokumentacja konkursowa

 Źródło: www.poir.gov.pl