Bony innowacyjne dla firm z sektora MŚP

Małgorzata Polak, IWP

Bony innowacyjne dla firm z sektora MŚP

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+lI” Programu Inteligentny Rozwój"

Terminy naboru, to 31.08.2015 – 30.12.2015

Kto i na co może otrzymać dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność  gospodarczą na terytorium RP mogą starać się o dofinansowanie na realizację projektów obejmujących zakup usługi związanej z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi , technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą wyżej wymienionych usług mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terenie Polski oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Wysokość dofinansowania projektu

- Mikro i mali przedsiębiorcy będą mogli aplikować do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, zaś

- Średni przedsiębiorcy do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 000 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000 zł

-         minimalna wartość wsparcia: 48 000 zł (dla mikro i małych przedsiębiorców), 42 000 zł (dla średnich przedsiębiorców)

-         maksymalna wartość wsparcia: 320 000 zł (dla mikro i małych przedsiębiorców), 280 000 zł

(dla średnich przedsiębiorców)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2015 r.:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 484 000,00zł.

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 41 616 000,00 zł.

 Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie i dokumentacja konkursowa

źródło: www.poir.gov.pl