Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Małgorzata Polak, IWP

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

MG ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, II Oś priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014+2020

Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w terminie 1.09 – 30.10.2015.

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorstwom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych. Inwestycja typu centrum badawczo-rozwojowe to jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.W ramach tego działania o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy będą realizować prace badawcze również w zakresie związanym z wzornictwem.

- Oczekujemy, że fundusze z tego działania przyczynią się do zwiększenia nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową. W dłuższej perspektywie zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstw, które będą mogły, skomercjalizować innowacje opracowane z wykorzystaniem wspartej infrastruktury- zaznacza wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Dofinansowanie projektu:

Alokacja środków przeznaczonych na niniejszy konkurs wynosi 460 000 000 PLN, w tym dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim 44 749 197 PLN i 415 250 803 PLN dla projektów w innych województwach poza mazowieckim.

Minimalna wartość projektu – 2mln PLN kosztów kwalifikowalnych

W ramach projektu wsparcie pokrywa wydatki kwalifikowalne w podziale na rodzaje pomocy:

Pomoc regionalna (10% - 70%),

Prace rozwojowe (25% - 45%),

Pomoc de minimis (25% - 45%), w okresie bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 tys. EUR.

Źródło

Ogłoszenie o konkursie na stronie Ministerstwa Gospodarki