Wsparcie unijne na wzornictwo przemysłowe – Polska Wschodnia

Wsparcie unijne na wzornictwo przemysłowe  –  Polska Wschodnia

Środki programu Polska Wschodnia – 2 mld euro – przeznaczone będą m.in. na powstawanie i rozwój startupów, tworzenie innowacyjnych produktów i usług, ekspansję zagraniczną firm i wzornictwo przemysłowe.

Pogram Operacyjny Polska Wschodnia jest dedykowany dla 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki programu – 2 mld euro – przeznaczone będą m.in. na powstawanie i rozwój startupów, tworzenie innowacyjnych produktów i usług, ekspansję zagraniczną firm i wzornictwo przemysłowe. Dofinansowane zostaną także istotne inwestycje infrastrukturalne, zwiększające dostępność terytorialną makroregionu.

W programie tym swoje szczególne miejsce znajduje wsparcie dla wzornictwa przemysłowego w regionie – Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Jak określają dokumenty programowe celem wsparcia w tym działaniu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Wsparcie MŚP dotyczy wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja. Na realizację tego działania zaplanowano 144 mln euro.

Dla kogo?

Dofinansowanie będą mogli otrzymać mali i średni przedsiębiorcy (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców), prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej. 

Przedmiot dofinansowania:

I etap – audyt wzorniczy  

W pierwszym etapie zewnętrzni wykonawcy przeprowadzą audyt wzorniczy i wspólnie z przedsiębiorcą dokonają zdefiniowania dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Audyt obejmować będzie m.in.:

  • analizę wzorniczą przedsiębiorcy oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
  • analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem,
  • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przedsiębiorcy. 

Wartość wsparcia I etapu wyniesie maksymalnie100 tys. zł i może stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych audytu. Konieczne będzie wskazanie przez Przedsiębiorcę wykonawcy audytu.

II etap – wsparcie na wdrożenie działań 

Na tym etapie przedsiębiorca uzyska wsparcie na wdrożenie w firmie działań rekomendowanych w wyniku audytu przeprowadzonego w etapie I. Wsparcie obejmie usługi doradcze związane z realizacją projektu wzorniczego. W przypadku projektów, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług wsparcie będzie mogło być udzielone również na zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wprowadzeniem tych produktów (wyrobów lub usług) na rynek. 

Wsparcie w ramach II etapu wyniesie maksymalnie 3 mln zł i nie będzie mogło przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorców i 60% w przypadku średnich przedsiębiorców.

Zasady wyboru projektów:

Wsparciem zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie wzornictwa oraz zawarli z nim umowę warunkową. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu. W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

  • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej
  • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki

 

Szczegóły programu określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia dostępny na stronie: http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020/

Ogłoszenie konkursu zaplanowano w terminie lipiec/sierpień 2015 r. a harmonogram na ten rok dostępny jest na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1979/harmonogram_naboru_wnioskow_2015_PO_PW.pdf


Źródło: polskawschodnia.gov.pl

Fot. Tax Credits / flickr.com / CC BY 2.0