Ogłoszono pierwszy konkurs „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Ogłoszono pierwszy konkurs „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

2 kwietnia 2015 r. ogłoszono pierwszy konkurs „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój w 2015 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

  • Badania przemysłowe* – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

 

  • Eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

 

  • Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 

Składanie wniosków i terminy

 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu od 4.05.2015 r. do 31.12.2015 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu jest określony na ok. 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 1,6 mld, w tym 140 mln dla projektów realizowanych w woj. mazowieckim i 1,46 mld dla projektów realizowanych w pozostałych województwach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 2 mln zł.

 

Regulamin konkursu i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/3__przewodnik_po_kryteriach_poddzialanie_1.1.1.pdf

*Definicje za: Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (art.2 pkt. 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014)

źródło: poir.gov.pl, oprac. Małgorzata Polak

 fot. TaxRebate.org.uk / flickr.com /CC BY 2.0