Znamy już część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój

Znamy już część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój

W Opisach znajdziemy informacje w szczególności o typach projektów, formach i wysokościach ich dofinansowania oraz grupach Beneficjentów, do których kierowany jest Program.

Znamy zasady i reguły realizacji Programu Inteligentny Rozwój dla części działań m.in. 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R. 27 marca została przyjęta część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (w skrócie SZOOP).

Osie Priorytetowe to rozwinięcie podstawowych zapisów Programu. Ich Opis zawiera zasady i reguły jego realizacji w podziale na priorytety, działania i poddziałania. W Opisach znajdziemy informacje w szczególności o typach projektów, formach i poziomach ich dofinansowania, informacje o kryteriach oceny.oraz grupach Beneficjentów, do których kierowany jest Program.

Działanie 1.1 na projekty B+R obejmie badania przemysłowe i prace rozwojowe lub same prace rozwojowe. Ze wsparcia będą mogły skorzystać duże przedsiębiorstwa, jak i MŚP. Warunkiem dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R – wdrożenie przez firmę wyników projektu. Produkcję może zacząć również inna firma dzięki udzielonej licencji lub zakupieniu wyników projektu.

Działanie 1.2 będzie obejmowało realizację programów sektorowych – duże projekty B+R, w tym badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, istotne dla rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. Pomysłodawcą wspólnego przedsięwzięcia może być grupa przedsiębiorstw w danej branży.

Konkursy dla w.w. działań poprowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwszy konkurs w ramach PO IR zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

Dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Małe i średnia przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania.


źródło: poir.gov.pl, oprac. Małgorzata Polak

fot.: Rock Cohen / flickr.com / CC BY-SA 2.0